Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ม.ค. 2561
ถึง
11 ม.ค. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๕๕๘๐๒/ว ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอนำส่งประกาศกำหนดราคากลาง
27 ธ.ค. 2560
ถึง
27 ธ.ค. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๙๒๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแ
13 ธ.ค. 2560
ถึง
21 ธ.ค. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธ.ค. 2560
ถึง
12 ธ.ค. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/25810 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการ
12 ธ.ค. 2560
ถึง
12 ธ.ค. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/25811 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
17 พ.ย. 2560
ถึง
17 พ.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านสุวรรณคีรี หมู่ที่ 15
06 พ.ย. 2560
ถึง
06 พ.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/22805 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถานศึกษาปฐมวัย
06 พ.ย. 2560
ถึง
06 พ.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22775 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
06 พ.ย. 2560
ถึง
06 พ.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22802 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
06 พ.ย. 2560
ถึง
06 พ.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22803 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th