Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ส.ค. 2561
ถึง
29 ส.ค. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
01 พ.ค. 2561
ถึง
01 พ.ค. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
06 ก.พ. 2561
ถึง
06 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/2886 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารท้องถิ่นประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Adminstration: Thailand 4.0) รุ่นที่ 6
06 ก.พ. 2561
ถึง
06 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/2887 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
06 ก.พ. 2561
ถึง
06 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ 0023.3/2888 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
06 ก.พ. 2561
ถึง
06 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/94 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ส่งผลการสอบแข่งขันตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับจังหวัด
06 ก.พ. 2561
ถึง
06 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/2900 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Infomation Technology)
02 ก.พ. 2561
ถึง
02 ก.พ. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาวดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2561
ถึง
11 ม.ค. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๕๕๘๐๒/ว ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอนำส่งประกาศกำหนดราคากลาง
27 ธ.ค. 2560
ถึง
27 ธ.ค. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๙๒๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแ


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th