Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ สน๐๐๒๓.๒/๓๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ในงาน ... (15 ม.ค. 2561)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๔ เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (10 ม.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.1/00131 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเช... (04 ม.ค. 2561)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๑๐๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒... (15 ธ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖... (20 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (10 พ.ย. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ ๙๒๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (09 พ.ย. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/๒๒๒๐๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้อง... (27 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๒.๑/ว ๑๖๐๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต... (08 ส.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (11 ก.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๒๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (12 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ว ๑๑๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกัน... (09 มิ.ย. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๔๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัต... (18 พ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ๑๐๐๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประชุมเตรียมความ... (17 พ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๔๓๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน เรื่อง รายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๔๓๕๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องเร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อม... (07 มี.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๖๙๙ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตรา... (24 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๗๐๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุด... (24 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง... (23 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ สน ๕๕๘๐๒/ว ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอนำส่งประกาศกำหนดราคากลาง (11 ม.ค. 2561)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๙๒๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายป... (27 ธ.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แ... (13 ธ.ค. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/25811 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการแข่งขันคนเ... (12 ธ.ค. 2560)
ที่ สน 0023.3/25810 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประม... (12 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจั... (17 พ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22803 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบป... (06 พ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22802 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบป... (06 พ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22775 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบป... (06 พ.ย. 2560)
ที่ สน 0023.3/22805 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี... (06 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครง... (12 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจั... (11 ต.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๙๙๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (27 ก.ย. 2560)
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ... (22 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสำรวจข้อมูล... (14 ก.ย. 2560)
ที่ สน 0023.3/17550 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรง... (24 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์กรปกครอ... (21 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (03 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ สน 0023.3/31 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง... (19 ม.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/ว๑๓๙๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญชมและเชียร์ผ... (18 ม.ค. 2561)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเ... (17 ม.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว๐๑๓๗๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การขอรับการสนับสน... (17 ม.ค. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว01018 ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษ... (15 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/๐๐๘๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเตรียมการรับเสด... (15 ม.ค. 2561)
สน ๐๐๒๓.๕/ ๐๐๕๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (15 ม.ค. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๐๐๖๐๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายป... (15 ม.ค. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๐๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การติดตามผลการใช้งานระบบบัญช... (15 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/00598 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะ... (12 ม.ค. 2561)
สน ๐๐๒๓.๕/ว ๐๐๘๘๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุค... (12 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/871 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ตัวชี้วัดการประเมิน... (12 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/๐๐๘๔๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการอนุรัก... (12 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/๐๐๑๓๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิ... (11 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/ว ๗๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำง... (11 ม.ค. 2561)
ที่ สน 0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเ... (10 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว684 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง ข้อหารือการดำเนินตา... (10 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/๐๐๔๑๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเ... (09 ม.ค. 2561)
ด่วนที่่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๕๗๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเน... (09 ม.ค. 2561)
ที่ี่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๐๓๙๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบ... (09 ม.ค. 2561)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th