Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ส.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/18303 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
20 ส.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.1/ว18299 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
20 ส.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๘๓๒๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านระบบ KTB Corporate Online
20 ส.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๓๒๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๗/๒๕๖๑
20 ส.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๓๒๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
20 ส.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๘๓๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)
20 ส.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/18300 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน
20 ส.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/18301 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ส.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/18360 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี 2561
20 ส.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/18362 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการร่อนเร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th