Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


 

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ก.ย. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่่อง ส่งบัญชีรายชื่อและเลขที่ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานครูแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 ก.ย. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๙๖๗ เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจัฃ้างประจำ) งวดที่ ๔ (เพิ่มเติม)
16 ก.ย. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/22969 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 ก.ย. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว 22979 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลาครระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2
16 ก.ย. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน 0023.3/ว 1176 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง การตอบแบบประเมินระดับความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและระดับตำบล พ.ศ. 2562
16 ก.ย. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว 22972 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม
16 ก.ย. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว 22972 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม
16 ก.ย. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/22970 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง การคัดเลืกผู้ประกอบ วิชิชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562
13 ก.ย. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/ว๒๒๘๔๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน (National Strategy in Action : Integrat
13 ก.ย. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 22851 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET)ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th