Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 มิ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/13172 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏืบัติการการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยที่ภาษีทีดินและสิ่่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)
18 มิ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๓๑๑๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องการติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
18 มิ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๑๒.๕/ว ๑๓๑๒๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราแลภาษีสรรพสามิต) ประจำเดื
18 มิ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๑๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๔/๒๕๖๑
15 มิ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/13046 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
15 มิ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/13033 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "มหัศจรรน์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ" Miracle of the First 1,000 D
15 มิ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/13030 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 มิ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน0023.3/13031 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะนำโรค
14 มิ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/594 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่น
14 มิ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/12989 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th