Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 มี.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน๐๐๒.๕/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
23 มี.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุดที่ สน 0023.3/267 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง แบบรายงานผลการรับรองการจัดสรรงบประมาณ (แบบ 1)
23 มี.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ 268 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
23 มี.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/06612 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
21 มี.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/254 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง สำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่หรือที่ตั้งของการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Clausters) ของ อปท.
21 มี.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว 6401 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ(CMO)ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
21 มี.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/6311 วันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2561
20 มี.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
20 มี.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๒๓๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
19 มี.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว๐๕๙๗๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th