Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ม.ค. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว 949 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ขออนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564
15 ม.ค. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/921 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่
15 ม.ค. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน0023.3/ว65 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
15 ม.ค. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/920 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus)
15 ม.ค. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว965 และ966 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
15 ม.ค. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว976 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15 ม.ค. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/993 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15 ม.ค. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/993 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15 ม.ค. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/994 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14 ม.ค. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/858 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th