Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ต.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/23229 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2562
16 ต.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๒๘๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริหารในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
16 ต.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๐๑๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อจัดสรรภาษี
16 ต.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/1154 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง พิธีมอบรางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
16 ต.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๑๕๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 ต.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/23157 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่๑
16 ต.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๑๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
12 ต.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/22961 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ต.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/22966 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
12 ต.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22967 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th