Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ธ.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/26113 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
15 ธ.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๖๐๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
15 ธ.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๑๗๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
15 ธ.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว26112 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 ธ.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘
14 ธ.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว26003 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
14 ธ.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว1106 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง สำรวจข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งศุนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 ธ.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/26000 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนว Thinking School
13 ธ.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/25841 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2560 เรื่อง แจ้งเวียนกฏหมายและแนวทางปฏิบัติ
12 ธ.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๐๑ ลงวันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลากรเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th