Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 10474,10475 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
25 พ.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว10468และ10469 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 พ.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๐๔๕๘, ๑๐๔๕๙, ๑๐๔๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฯ
25 พ.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ว10471 และ10472 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่่อง การตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย)
22 พ.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023..2/ว 536 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562
22 พ.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/10419 , ว 10420 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (งวดที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 พ.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว10424,10425 และ10426 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พ.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/538 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้"
22 พ.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023./537 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอข้อมูลการใช้จ่ายเงินเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
21 พ.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 10303 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th