Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ส.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๕๔๒๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว
11 ส.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒-๑๕๔๒๕ , ๑๕๔๒๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย
11 ส.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๕๔๓๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
11 ส.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/902 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว
10 ส.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๕๓๐๐ , ๑๕๓๐๑ , ๑๕๓๐๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามตำแหน่งและสายงานของข้ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
10 ส.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/15314,15315และ15316 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน
10 ส.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๕๓๐๕ , ๑๕๓๐๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
10 ส.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๕๓๐๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย
07 ส.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว15196 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย
07 ส.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว15198 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th