Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ธ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/28386 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
17 ธ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/28436 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
17 ธ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/28437 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
17 ธ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/28439 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น
17 ธ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/28441 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 103"
17 ธ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/28440 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57"
14 ธ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
14 ธ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
14 ธ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๘๒๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)
14 ธ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๘๒๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th