Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด สน0023.5/22216 วันที่28 ธันวาคม 2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรา... (28 ธ.ค. 2566)  
ที่ สน 0023.5/ว 477 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เรื่องโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาติข... (19 ธ.ค. 2566)  
ที่ สน 0023.6/1235 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และว... (01 ธ.ค. 2566)  
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (15 ส.ค. 2566)
ที่ สน 0023.6/91 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อการดำเนินโครงกา... (27 ม.ค. 2566)
ที่ สน 0023.3/ว22409 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการกา... (21 ธ.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/1269 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติ... (16 ธ.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/1266 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลด... (15 ธ.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/1143 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ส่งมอบหนังสือภาพวาดการ์ตูน ... (10 พ.ย. 2565)
ที่ สน 0023.3/1133 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม... (08 พ.ย. 2565)
ที่ สน 0023.3/1132 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒน... (08 พ.ย. 2565)
ที่ สน 0023.3/1131 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบ... (08 พ.ย. 2565)
ที่ สน 0023.3/1048 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอ... (12 ต.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/1049 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโร... (12 ต.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/ว15104 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้ง... (30 ก.ย. 2565)
สน 0023.3/ว332 ลงวันที่ 27กันยายน 2565 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ... (28 ก.ย. 2565)
ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/941 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขั... (20 ก.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว12902 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่องติดตามการเบิกจ่ายง... (02 ส.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/ว 12589 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้ว... (25 ก.ค. 2565)
ที่ สน 0023.3/ 720 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์... (12 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ สน 0023.6/ว 7582 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 เรื่อง ผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการของ... (25 เม.ย. 2567)  
ที่ สน 0023.5/ 20547ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเง... (28 พ.ย. 2566)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมิน... (29 ก.ย. 2565)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบป... (29 ก.ย. 2565)
ที่ สน 0023.3/ว130 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมกิจการเด... (20 เม.ย. 2565)
ที่ สน 0023.3/433 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ แบบรายงานผลการ... (20 เม.ย. 2565)
ที่ สน 0023.5/348 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน กา... (11 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายก... (07 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลแผ... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลแผนพัฒนาท้อ... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (28 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ... (07 ธ.ค. 2563)
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแ... (05 ต.ค. 2563)
ที่ สน 0023.3/741 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลยกเลิก... (17 มิ.ย. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/ว ๓๔๗๔๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดงานสัปดาห... (15 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์... (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออากาศอ... (28 ม.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประ... (15 ม.ค. 2562)
ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออากาศอำนวย... (15 ม.ค. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๕๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมกา... (15 ก.ค. 2567)  
ที่ สน 0023.6/ ว13758 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แจ้งผลการตัดสินรางวัลบุคคล... (12 ก.ค. 2567)  
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เลื่อนกำหนดโครง... (12 ก.ค. 2567)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๗๒๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรั... (12 ก.ค. 2567)
ที่สน 0023.5/13705 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เรื่องให้บริการ SMS Notificatin ... (11 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๖๙๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่ม... (11 ก.ค. 2567)
ที่ สน 0023.6/ว 13572 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามนโยบา... (10 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 13477 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง รายงานผลการซักซ้... (09 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว165ลงวันที่ 9กรกฎาคา2567 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ... (09 ก.ค. 2567)
ที่ สน 0023.6/ว 13468 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน... (09 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/13286 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรื่องแจ้งการโอนเงินภาษีมู... (08 ก.ค. 2567)
ที่ สน0023.6/ว12988 ลงวันที่03 กรกฎาคม02567 เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือก... (03 ก.ค. 2567)
ที่ สน 0023.6/ว164 ลงวันที่ 02 กรกฎาคม 2567 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... (02 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุดที่สน0023.6/ว12864 ลงวันที่02กรกฎาคม พ.ศ.2567 เรื่องแนวทางการรวมกลุ่มพ... (02 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/12784 ลงวันที่1กรกฎาคม2567 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณร... (01 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว12736 ลงวันที่1กรกฎาคม 2567 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมา... (01 ก.ค. 2567)
ที่สน0023.5/ว163ลงวันที่28มิถุนายน2567เรื่องโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครอง... (28 มิ.ย. 2567)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.... (28 มิ.ย. 2567)
ที่สน0023.5/ว12534ลงวันที่28มิถุนายน2567 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภ... (28 มิ.ย. 2567)
ที่ สน 0023.5/ว162 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 เรื่องจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให... (27 มิ.ย. 2567)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน

                   


ช่องทางรับฟังความคิดเห็น