Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๑๐๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒... (15 ธ.ค. 2560)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖... (20 พ.ย. 2560)  
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (10 พ.ย. 2560)  
สน ๐๐๒๓.๕/ ๙๒๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (09 พ.ย. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/๒๒๒๐๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้อง... (27 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๒.๑/ว ๑๖๐๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต... (08 ส.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (11 ก.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๒๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (12 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ว ๑๑๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกัน... (09 มิ.ย. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๔๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัต... (18 พ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ๑๐๐๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประชุมเตรียมความ... (17 พ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๔๓๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน เรื่อง รายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๔๓๕๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องเร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อม... (07 มี.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๖๙๙ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตรา... (24 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๗๐๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุด... (24 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง... (23 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๐ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจ... (23 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๒๕๓๔ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้อ... (08 ก.พ. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๒๕๙๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่าน Web Co... (08 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/25811 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการแข่งขันคนเ... (12 ธ.ค. 2560)  
ที่ สน 0023.3/25810 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประม... (12 ธ.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจั... (17 พ.ย. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22803 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบป... (06 พ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22802 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบป... (06 พ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22775 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบป... (06 พ.ย. 2560)
ที่ สน 0023.3/22805 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี... (06 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครง... (12 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจั... (11 ต.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๙๙๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (27 ก.ย. 2560)
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ... (22 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสำรวจข้อมูล... (14 ก.ย. 2560)
ที่ สน 0023.3/17550 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรง... (24 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์กรปกครอ... (21 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (03 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว26112 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในก... (15 ธ.ค. 2560)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๑๗๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการใช้จ่... (15 ธ.ค. 2560)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๖๐๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การติดตามผลการใช้งานระบบบัญ... (15 ธ.ค. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/26113 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท... (15 ธ.ค. 2560)
ที่ สน 0023.3/26000 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการก... (14 ธ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว1106 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง สำรวจข้อมูลความคื... (14 ธ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว26003 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการป้อง... (14 ธ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราช... (14 ธ.ค. 2560)
ที่ สน 0023.3/25841 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2560 เรื่อง แจ้งเวียนกฏหมายและแนวทางปฏิบัติ... (13 ธ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๙๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบ... (12 ธ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วน... (12 ธ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๗๐๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มต... (12 ธ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๐๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการ... (12 ธ.ค. 2560)
ที่ สน๐๐๒๓.๕/ ๒๕๗๓๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายป... (12 ธ.ค. 2560)
ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/25685 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการคัดเลือกลูกเ... (12 ธ.ค. 2560)
ที่่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๐๑ ลงวันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ... (12 ธ.ค. 2560)
ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๐๕.๒/ว ๒๗๓๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติ... (08 ธ.ค. 2560)
ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๐๕.๒/ว ๒๗๐๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติ... (08 ธ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๕๙๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตา... (08 ธ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๕๕๙๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมการปรับปรุงตำแหน่งปลัด... (08 ธ.ค. 2560)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th